10、DW20總發行量是多少?

答:第一階段:DW20總發行量2100億個,永不增發。

第二階段:在穩定幣階段,用戶可以通過抵押比特幣發行DW20,併不限量,抵押多少可以贖回多少,併在贖回比特幣時,銷毀對應的DW20幣。

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
X (Twitter)
#sfsi_plus_floater .sfsi_plus_twt_tool_bdr .sfsi_plus_inside{margin-top: -18px;}
Visit Us
Follow Me
YouTube
YouTube
Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
X (Twitter)
Visit Us
Follow Me
YouTube
YouTube
返回頂端